i EVENTS

Maak een persoonlijke afspraak met ons voor vrijblijvend advies op locatie of een presentatie over ons bedrijf, onze werkwijze en de voordelen.

 

1. Algemeen
Onder levering van diensten en goederen wordt verstaan: de verzorging van evenementen, party’s en exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van catering, entertainment, decoratieve elementen, feestbenodigdheden, transporten, etc.


2. Offertes/Overeenkomsten

I-Events offreert, tenzij anders vermeld, altijd vrijblijvend. Prijzen zijn geldig voor de duur die staat aangegeven in de offerte en gelden alleen voor betreffende aanbieding. Onvoorziene prijsstijgingen, veroorzaakt buiten de oorzaak van I-Events, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. Pas na een door I-Events schriftelijk opgestelde bevestiging aan de klant, die door beide partijen is ondertekend, is sprake van een overeenkomst.


3. Betalingscondities

Indien een overeenkomst met I-Events wordt aangegaan dient een waarborgsom van 50% (exclusief BTW) te worden voldaan van het totaal begrote bedrag, tenzij een afwijkende regeling tussen partijen is overeengekomen. De 2e termijn van 40% dient drie weken voor de datum van het evenement op onze rekening te zijn bijgeschreven. U ontvangt hiervoor een factuur. Betaling van het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen na definitieve factuurdatum te worden voldaan.


4. Locatie reserveringen / inhuur goederen of diensten
Bij huur van locaties door I-Events namens derden zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie eveneens van toepassing.

Bij huur van diensten of goederen door I-Events bij derden zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende derde eveneens van toepassing.


5. Annulering
Wanneer, in geval van een overeenkomst als bedoeld in artikel 2, een dienst door I-Events wordt verleend die vervolgens wordt geannuleerd, dan zal voor deze annulering het navolgende gelden:

a. Bij annulering meer dan 2 (twee) maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 30% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan I-Events te betalen.

b. Bij annulering meer dan 14 (veertien) dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 80% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan I-Events te betalen.

c. Bij annulering binnen 7 (zeven) dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan I-Events te betalen.

Ten aanzien van de dienstverlening van derden (bijvoorbeeld met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen, etc.) gelden de annuleringsvoorschriften, die door de betreffende derde worden gehanteerd.


6. Vermissing en schade

Wanneer door I-Events ter beschikking gestelde of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan I-Events, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van I-Events en/of haar leveranciers. I-Events is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan personen en/of dieren voor, tijdens of na het evenement met alle gevolgen van dien.

De opdrachtgever/huurder draagt zelf zorg voor het verzekeren van de gehuurde materialen tegen brand en/of andere schade.

De opdrachtgever/huurder is verplicht alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en verplicht zich het gehuurde zorgvuldig te behandelen.


7. Overmacht

Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan I-Events na kennisgeving aan de klant, haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren.

In ieder geval gelden als situaties van overmacht: overheidsbepalingen en –verzoeken die dienen te worden nageleefd, onlusten, stakingen, storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen, het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijke uitvoering van onze diensten, brand of ongevallen.


8. Meerkosten

Mocht er tussen het moment van ondertekenen van de orderbevestiging en de evenement datum sprake zijn van meerkosten, dan zullen wij hiervoor steeds een akkoord van de opdrachtgever vragen, bij voorkeur schriftelijk. De extra kosten worden in dat geval gelijktijdig met de eindnota gefactureerd.


9. Copyright

Het copyright op een productie berust te allen tijde bij I-Events en kan niet worden overgedragen.


10. Buma
Indien van toepassing dient de opdrachtgever, als eindgebruiker, de verschuldigde muziekrechten over het evenement rechtstreeks aan BUMA te betalen. De verantwoordelijkheid en het risico van de betaling van deze rechten liggen volledig bij de opdrachtgever, tevens eindgebruiker.


11. Geschillen

Op door i-Events aangegane overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.


i-Events

 

Leveringsvoorwaarden